דף זה ירשימה במקום אחד את כל ערכות הלימוד הקשורות SimpleSAMLphp זמין באתר האינטרנט שלנו. כאן, באפשרותך למצוא ערכות לימוד המציגות כיצד להתקין, לקבוע את התצורה ולשמור על שרת SimpleSAMLphp בטוח.