דף זה ירשימה במקום אחד את כל ערכות הלימוד הקשורות SimpleSAMLphp זמין באתר האינטרנט שלנו. כאן, באפשרותך למצוא ערכות לימוד המציגות כיצד להתקין, לקבוע את התצורה ולשמור על שרת SimpleSAMLphp בטוח.

Go to Top