Wil je leren hoe je een grafana-installatie kunt uitvoeren op Ubuntu Linux? In deze zelfstudie laten we u zien hoe u Grafana op Ubuntu Linux installeert en hoe u voor de eerste keer toegang krijgt tot uw Grafana webbeheerinterface.

Wat is Grafana?

Grafana is een open-sourceplatform voor gegevensmonitoring, analyse en visualisatie dat wordt geleverd met een webserver waarmee het vanaf elke locatie kan worden benaderd.

Op de webinterface kunnen gebruikers Grafana-dashboards met panelen maken om statistieken in de loop van de tijd weer te geven.

Grafana-zelfstudie:

Op deze pagina bieden we snel toegang tot een lijst met Grafana-zelfstudies.

Tutorial - Installeren Grafana

Gebruik op de Linux-console de volgende opdrachten om de MySQL-databaseservice te installeren.

# apt-get update
# apt-get install mysql-server

Gebruik de volgende opdracht om toegang te krijgen tot de opdrachtregel van MySQL.

# mysql -u root -p

Gebruik de volgende SQL-opdracht om een database met de naam grafana te maken.

CREATE DATABASE grafana CHARACTER SET UTF8 COLLATE UTF8_BIN;

Gebruik de volgende SQL-opdracht om een databasegebruiker genaamd grafana te maken.

CREATE USER 'grafana'@'%' IDENTIFIED BY 'kamisama123';

Geef de SQL-gebruiker met de naam grafana toestemming voor de database met de naam grafana.

GRANT ALL PRIVILEGES ON grafana.* TO 'grafana'@'%';
quit;

Gebruik op de Linux-console de volgende opdrachten om de Grafana APT-repository te configureren.

# mkdir /downloads/grafana -p
# cd /downloads/grafana
# wget https://packages.grafana.com/gpg.key
# apt-key add gpg.key
# add-apt-repository 'deb [arch=amd64,i386] https://packages.grafana.com/oss/deb stable main'
# apt-get update

Gebruik de volgende opdracht om Grafana te installeren.

# apt-get install grafana

Bewerk het Grafana-configuratiebestand grafana.ini.

# vi /etc/grafana/grafana.ini

Voer de volgende configuratie uit onder de secties [Database] en [Sessie].

[database]

type = mysql
host = 127.0.0.1:3306
name = grafana
user = grafana
password = kamisama123

[session]

provider = mysql
provider_config = `grafana:kamisama123@tcp(127.0.0.1:3306)/grafana`

Houd er rekening mee dat u de gebruikersnaam en het wachtwoord van MySQL moet wijzigen om uw omgeving weer te geven.

Gebruik de volgende opdracht om de Grafana-service te starten.

# service grafana-server start

De Grafana-service begint te luisteren op TCP-poort 3000.

Gebruik de volgende opdracht om Grafana-logboeken te bekijken en te controleren of alles werkt.

# cat /var/log/grafana/grafana.log

t=2019-03-24T01:50:56+0000 lvl=info msg="Initializing ServerLockService" logger=server
t=2019-03-24T01:50:56+0000 lvl=info msg="Initializing UsageStatsService" logger=server
t=2019-03-24T01:50:56+0000 lvl=info msg="Initializing UserAuthTokenService" logger=server
t=2019-03-24T01:50:56+0000 lvl=info msg="Initializing CleanUpService" logger=server
t=2019-03-24T01:50:56+0000 lvl=info msg="Initializing NotificationService" logger=server
t=2019-03-24T01:50:56+0000 lvl=info msg="Initializing ProvisioningService" logger=server
t=2019-03-24T01:50:56+0000 lvl=info msg="Initializing TracingService" logger=server
t=2019-03-24T01:50:56+0000 lvl=info msg="Initializing Stream Manager"
t=2019-03-24T01:50:56+0000 lvl=info msg="HTTP Server Listen" logger=http.server address=0.0.0.0:3000 protocol=http subUrl= socket=
t=2019-03-24T01:50:57+0000 lvl=info msg="cleanup of expired auth tokens done" logger=auth count=0

Grafana Dashboard Inloggen

Open uw browser en voer het IP-adres van uw server plus: 3000 in.

In ons voorbeeld is de volgende URL in de browser ingevoerd:

• http://34.216.84.149:3000

De Grafana-webinterface moet worden gepresenteerd.

grafana default password

Voer in het promptscherm de aanmeldingsgegevens voor het Grafana-standaardwachtwoord in.

• Gebruikersnaam: admin
• Wachtwoord: admin

Het systeem vraagt u om het standaard Grafana-wachtwoord te wijzigen.

Grafana Default password change

Na een succesvolle aanmelding met het nieuwe wachtwoord, wordt het Grafana-dashboard weergegeven.

Grafana Dashboard

Als u Grafana tijdens het opstarten wilt starten, gebruikt u de volgende opdracht:

# systemctl enable grafana-server.service

Synchronizing state of grafana-server.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable grafana-server
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/grafana-server.service → /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service.

Gebruik de volgende opdracht om de status van de Grafana-service te controleren.

# systemctl status grafana-server.service

Hier is een voorbeeld van de Grafana-statusweergave van de service

● grafana-server.service - Grafana instance
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Sun 2019-03-24 02:13:58 UTC; 2min 15s ago
Docs: http://docs.grafana.org
Main PID: 758 (grafana-server)
Tasks: 9 (limit: 1152)
CGroup: /system.slice/grafana-server.service
└─758 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/var/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:default.paths.d

Gefeliciteerd! Je hebt met succes een Grafana-installatie gemaakt op Ubuntu Linux.