Wilt u leren hoe u de Redis-server op Ubuntu Linux kunt installeren? In deze zelfstudie laten we u alle stappen zien die nodig zijn om de Redis-server op Ubuntu Linux te installeren en configureren.

• Ubuntu Linux-versie 18.04

Gerelateerde Tutorial:

Op deze pagina bieden we snelle toegang tot een lijst met tutorials gerelateerd aan Ubuntu Linux.

1. Configureer de Datum en Tijd met NTP

Configureer het systeem om de juiste datum en tijd te gebruiken met NTP.

Gebruik op de Linux-console de volgende opdrachten om de juiste tijdzone in te stellen.

# dpkg-reconfigure tzdata

Installeer het Ntpdate-pakket en stel onmiddellijk de juiste datum en tijd in.

# apt-get update
# apt-get install ntpdate
# ntpdate pool.ntp.br

De opdracht Ntpdate werd gebruikt om de juiste datum en tijd in te stellen via de server: pool.ntp.br

Laten we de NTP-service installeren.

# timedatectl set-ntp 0
# apt-get install ntp

NTP is de service die onze server up-to-date houdt.

Gebruik de opdrachtdatum om de datum en tijd te controleren die zijn geconfigureerd op uw Ubuntu Linux.

# date

2. Installeer Redis Server

Gebruik op de Linux-console de volgende opdrachten om het Redis-serverpakket te installeren.

# apt-get update
# apt-get install redis-server

Nu moet je het sysctl.conf-bestand bewerken.

# vi /etc/sysctl.conf

Voeg aan het einde van het bestand de volgende regels toe:

vm.overcommit_memory=1
net.core.somaxconn=65535
fs.file-max=100000

Voer de volgende opdracht in om het configuratiebestand opnieuw te laden.

# sysctl -p
# echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled

Nu zou u de locatie van het bestand redis.conf op uw systeem moeten vinden.

Na het vinden, moet je het redis.conf bestand bewerken.

# updatedb
# locate redis.conf

# vi /etc/redis/redis.conf

Hier is het originele bestand, vóór onze configuratie en zonder de opmerkingen.

bind 127.0.0.1 ::1
protected-mode yes
port 6379
tcp-backlog 511
timeout 0
tcp-keepalive 300
daemonize yes
supervised no
pidfile /var/run/redis/redis-server.pid
loglevel notice
logfile /var/log/redis/redis-server.log
databases 16
always-show-logo yes
save 900 1
save 300 10
save 60 10000
stop-writes-on-bgsave-error yes
rdbcompression yes
rdbchecksum yes
dbfilename dump.rdb
dir /var/lib/redis
slave-serve-stale-data yes
slave-read-only yes
repl-diskless-sync no
repl-diskless-sync-delay 5
repl-disable-tcp-nodelay no
slave-priority 100
lazyfree-lazy-eviction no
lazyfree-lazy-expire no
lazyfree-lazy-server-del no
slave-lazy-flush no
appendonly no
appendfilename "appendonly.aof"
appendfsync everysec
no-appendfsync-on-rewrite no
auto-aof-rewrite-percentage 100
auto-aof-rewrite-min-size 64mb
aof-load-truncated yes
aof-use-rdb-preamble no
lua-time-limit 5000
slowlog-log-slower-than 10000
slowlog-max-len 128
latency-monitor-threshold 0
notify-keyspace-events ""
hash-max-ziplist-entries 512
hash-max-ziplist-value 64
list-max-ziplist-size -2
list-compress-depth 0
set-max-intset-entries 512
zset-max-ziplist-entries 128
zset-max-ziplist-value 64
hll-sparse-max-bytes 3000
activerehashing yes
client-output-buffer-limit normal 0 0 0
client-output-buffer-limit slave 256mb 64mb 60
client-output-buffer-limit pubsub 32mb 8mb 60
hz 10
aof-rewrite-incremental-fsync yes

Voeg de volgende regels toe aan het configuratiebestand:

maxmemory 1024mb
maxmemory-policy allkeys-lru

In ons voorbeeld gaan we 1 GB RAM reserveren voor de Redis-service.

Wijzig de volgende bestaande configuratieregels:

supervised systemd
bind 127.0.0.1 ::1

Hier is het nieuwe bestand met onze configuratie.

bind 127.0.0.1 ::1
protected-mode yes
port 6379
tcp-backlog 511
timeout 0
tcp-keepalive 300
daemonize yes
supervised systemd
pidfile /var/run/redis/redis-server.pid
loglevel notice
logfile /var/log/redis/redis-server.log
databases 16
always-show-logo yes
save 900 1
save 300 10
save 60 10000
stop-writes-on-bgsave-error yes
rdbcompression yes
rdbchecksum yes
dbfilename dump.rdb
dir /var/lib/redis
slave-serve-stale-data yes
slave-read-only yes
repl-diskless-sync no
repl-diskless-sync-delay 5
repl-disable-tcp-nodelay no
slave-priority 100
maxmemory 1024mb
lazyfree-lazy-eviction no
lazyfree-lazy-expire no
lazyfree-lazy-server-del no
slave-lazy-flush no
appendonly no
appendfilename "appendonly.aof"
appendfsync everysec
no-appendfsync-on-rewrite no
auto-aof-rewrite-percentage 100
auto-aof-rewrite-min-size 64mb
aof-load-truncated yes
aof-use-rdb-preamble no
lua-time-limit 5000
slowlog-log-slower-than 10000
slowlog-max-len 128
latency-monitor-threshold 0
notify-keyspace-events ""
hash-max-ziplist-entries 512
hash-max-ziplist-value 64
list-max-ziplist-size -2
list-compress-depth 0
set-max-intset-entries 512
zset-max-ziplist-entries 128
zset-max-ziplist-value 64
hll-sparse-max-bytes 3000
activerehashing yes
client-output-buffer-limit normal 0 0 0
client-output-buffer-limit slave 256mb 64mb 60
client-output-buffer-limit pubsub 32mb 8mb 60
hz 10
aof-rewrite-incremental-fsync yes

Start de Redis-service opnieuw.

Schakel Redis in tijdens het opstarten.

Start de computer opnieuw op om het automatisch opstarten te testen.

De Redis-service wordt aangeboden op TCP-poort 6379.

# service redis-server status
# systemctl enable redis-server
# reboot

Als je lokaal Apache en PHP hebt, gebruik je de volgende opdracht om de vereiste PHP-module te installeren.

# apt-get install php-redis
# service apache2 restart
# /etc/init.d/php7.2-fpm restart

3. Test de Redis-server

Gebruik op de Linux-console de volgende opdrachten om de Redis-service te testen.

# redis-cli
> ping
> set MYSITE "Techexpert.Tips"
> get MYSITE
> exit

Test de Redis-serviceprestaties.

# redis-benchmark -q -n 1000 -c 10 -P 5

PING_INLINE: 142857.14 requests per second
PING_BULK: 142857.14 requests per second
SET: 142857.14 requests per second
GET: 124999.99 requests per second
INCR: 124999.99 requests per second
LPUSH: 142857.14 requests per second
RPUSH: 142857.14 requests per second
LPOP: 124999.99 requests per second
RPOP: 124999.99 requests per second
SADD: 124999.99 requests per second
HSET: 124999.99 requests per second
SPOP: 142857.14 requests per second
LPUSH (needed to benchmark LRANGE): 124999.99 requests per second
LRANGE_100 (first 100 elements): 47619.05 requests per second
LRANGE_300 (first 300 elements): 14925.37 requests per second
LRANGE_500 (first 450 elements): 9433.96 requests per second
LRANGE_600 (first 600 elements): 6578.95 requests per second
MSET (10 keys): 100000.00 requests per second

Gefeliciteerd! je hebt de Redis-serverinstallatie voltooid.